Wyceny wartości niematerialnych


Możemy zaproponować Państwu profesjonalne usługi w zakresie wyceny wartości niematerialnych (w tym: znaki handlowe) jak i rzeczowych środków trwałych (nieruchomości, linie produkcyjne, maszyny i urządzenia).

Zakres usług:

  • Zgromadzenie informacji źródłowych niezbędnych do opracowania wyceny,
  • Wybór metod/metody wyceny danego podmiotu (uzależnione od specyfiki wycenianego podmiotu oraz celu dla którego przeprowadzany jest proces wyceny),
  • Opracowanie modeli finansowych,
  • opracowanie raportu z wyceny zawierającego opis przyjętych założeń oraz metodologię wyceny.