Wyceny przedsiębiorstw


W tym zakresie S24 może wycenić zarówno całe przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część, wartość całości lub pakietu udziałów lub akcji. Wycena przedsiębiorstwa realizowana jest przy ujęciu co najmniej dwóch metod, w szczególności metody dochodowej i porównawczej.

Zakres usług:

  • Zgromadzenie informacji źródłowych niezbędnych do opracowania wyceny (raportów makroekonomicznych, branżowych, kontakty z ekspertami),
  • Wybór metod/metody wyceny danego podmiotu (uzależnione od specyfiki wycenianego podmiotu oraz celu dla którego przeprowadzany jest proces wyceny),
  • Opracowanie modeli finansowych,
  • opracowanie raportu z wyceny zawierającego opis przyjętych założeń oraz metodologię wyceny.