Usługi audytorskie


W ścisłej współpracy z podmiotem uprawnionym do badania wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oferujemy Państwu badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IAS/IFRS), a także standardami amerykańskimi (US GAAP).

  • badanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
  • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych
  • badanie i przegląd pakietów konsolidacyjnych
  • audyt projektów i programów unijnych
  • audyt projektów finansowanych ze środków publicznych
  • badanie planów połączeń lub przekształceń spółek
  • realizację wybranych procedur audytorskich, uzgodnionych z Klientem
  • audyt środowiska informatycznego spółki (m.in. w zakresie zgodności systemów informatycznych z ustawą o rachunkowości oraz z ustawą o ochronie danych osobowych)
  • weryfikację poprawności wdrożenia nowego systemu księgowego oraz migracji danych