Audyt

Kontakt ze specjalistą:
kom:. +48 570 956 564, e-mail: d.maszczyk@s24mng.pl
Audyt

W ścisłej współpracy z podmiotem uprawnionym do badania wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oferujemy Państwu badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IAS/IFRS), a także standardami amerykańskimi (US GAAP).